Wednesday, November 2, 2011

Fjern skattefordelen ved jobbparkering

Olav Torvund blogger om frynsegoder og skatt:

"Et av de få frynse­go­der av betyd­ning som ikke skatt­leg­ges er par­ke­ring betalt av arbeids­gi­ver.  ..... Det er et uttalt mål å redu­sere bil­bru­ken og få folk til hel­ler å bruke kol­lek­tiv­trans­port og syk­kel. Da er det menings­løst å gi en skatte­for­del som sti­mu­le­rer til hand­lin­ger som går i stikk mot­satt ret­ning. Hvis man skal bruke skatte­sys­te­met aktivt på dette områ­det, så må det være for å sti­mu­lere til bruk av kol­lek­tiv­trans­port og syk­kel."

Les mer: Olav Torvunds blogg

No comments:

Post a Comment