Wednesday, January 18, 2012

De mänskliga rättigheterna – Lær mer!

De mänskliga rättigheterna gäller för alla och envar. De slår fast att alla människor är födda fria och lika - i värde och rättigheter. De är universella - gäller över hela världen, oavsett land, kultur eller sammanhang.

Les ny uppdaterad upplaga av informationsskrift FN:s konventioner om mänskliga rättigheter.

Fra Førord:
”Det internationella arbetet för mänskliga rättigheter tar sin utgångspunkt i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948. De rättigheter som inryms i förklaringen har senare förts in och vidareutvecklats i ett antal konventioner som är bindande för de anslutna staterna. En stor majoritet av världens länder har anslutit sig till konventionerna. Tillsammans utgör de ett universellt ramverk för arbetet med de mänskliga rättigheterna.”

Informationsskriften innehåller de svenska översättningarna av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och de sju centrala FN-konventionerna och deras fakultativa protokoll på området.

·         Internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter
·         Internationell konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
·         Internationell konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering
·         Konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor 50
·         Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig
·         Konvention om barnets rättigheter 90
·         Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Mer information om mänskliga rättigheter finns på www.manskligarattigheter.se  och på FN:s högkommissaries webbplats.

No comments:

Post a Comment