Tuesday, February 14, 2012

Women on Company Boards - Policy Debate

Women's under-representation in company boardrooms:

"This is anachronistic and unacceptable, given that gender equality is a fundamental principle of the EU," says the Danish Presidency;

“Women account for 60 percent of new university graduates and 45 percent of the workforce in the EU, yet their participation in economic decision-making, including company boardrooms, remains disproportionately low. In 2010, women made up just under 12 per cent of board members in the largest publicly listed companies and around 3 per cent of board chairs. Between 2003 and 2010, the share of women in company boardrooms increased by just three percentage points and the share of female chairs only increased by a single percentage point.

Projections show that the share of women on the boards of major publicly listed companies in Europe will rise by around half a percentage point per year. At the present rate, it will take another half century before a reasonable balance is reached (at least 40% of each sex on company boards).

Meanwhile, a growing number of studies from different countries strongly suggest that there is a positive correlation between the percentage of women in senior positions and the economic and organizational performance of companies."

(State of play - from background note - Danish Presidency of the Council of the European Union)

The Council will hold a policy debate on women on company boards. Ministers will discuss the issue on Friday, 17 Feb. Read more about the EU framework, the way forward and questions for the Ministers` debate: Link

In March 2012, the Commission will assess the situation.

Wednesday, February 1, 2012

Norges avtaler med EU - Priviligert partnerskap ?

Europautredningen - NOU 2012: 2 Utenfor og innenfor – Norges avtaler med EU - ble avgitt til utenriksministeren 17.januar i år.  Utvalgets mandat har vært å gjennomgå alle Norges avtaler med EU (ikke bare EØS) – dvs. politiske, rettslige, forvaltningsmessige, økonomiske og andre samfunnsmessige konsekvenser – på alle områder.

Privilegert partnerskap sies det i Brussel. EU-tilpasningen er jevnt stigende og lite kontroversiell skal vi tro utvalget. Det har vært en klar og konsistent europapolitikk med bred støtte fra flertallet i Stortinget fra 1994 til i dag, uavhengig av skiftende storting og regjeringer. Norge har overtatt ¾ av substansen i EU-samarbeidet sammenlignet med de 17 EU-landene som i dag deltar i alt.

Og - EU-tilpasningen har ivaretatt norske interesser og verdier på en god måte.

NOU har blitt stor – 4 deler, 28 kapitler. De tre hovedspørsmål for utredningen:
1)      EU-avtalenes omfang og innhold
2)      EU-avtalenes utvikling og drivkrefter
3)      EU-avtalenes konsekvenser for norsk politikk og samfunnsliv

Samlet sett utgjør avtaleverket Norges viktigste utenrikspolitiske avtaleverk. EU-avtalene omfatter forholdet til EU og til de 27 EU statene. Samtidig viser utvalget til de omfattende innenrikspolitiske virkninger av avtalene. Norge er europeisert og langt tettere knyttet til EU enn de fleste er klar over. Utvalget har tatt for seg de avtaler vi er med på – ikke de vi ikke er med på (for eksempel Euro, deler av landbrukspolitikken, deler av fiskeripolitikken, menneskerettighetene, bistandsarbeidet mv.)

Utviklingen i tilknytningen til EU går langs flere akser:

1)      Nye avtaler med EU
2)      Nye land inn i avtalene (geografisk utvidelse)
3)      Nye rettsakter med mer
4)      Tolking og praktisering av eksisterende avtaler
5)      Ensidig norsk tilpasning til EU utenfor avtalene.
EØS avtalen er en "Open endend delegation". Den er dynamisk og det skal den være. 
Det skal fremmes en Stortingsmelding til neste år. Meldingen er nå sendt på høring.
Det har vært lite kunnskap og debatt om EU i Norge. Utvalgets ambisjon har vært å gjøre norsk europadebatt mer kunnskapsorientert og realitetsorientert.

Les mer her (europautredningen.no)