Wednesday, February 1, 2012

Norges avtaler med EU - Priviligert partnerskap ?

Europautredningen - NOU 2012: 2 Utenfor og innenfor – Norges avtaler med EU - ble avgitt til utenriksministeren 17.januar i år.  Utvalgets mandat har vært å gjennomgå alle Norges avtaler med EU (ikke bare EØS) – dvs. politiske, rettslige, forvaltningsmessige, økonomiske og andre samfunnsmessige konsekvenser – på alle områder.

Privilegert partnerskap sies det i Brussel. EU-tilpasningen er jevnt stigende og lite kontroversiell skal vi tro utvalget. Det har vært en klar og konsistent europapolitikk med bred støtte fra flertallet i Stortinget fra 1994 til i dag, uavhengig av skiftende storting og regjeringer. Norge har overtatt ¾ av substansen i EU-samarbeidet sammenlignet med de 17 EU-landene som i dag deltar i alt.

Og - EU-tilpasningen har ivaretatt norske interesser og verdier på en god måte.

NOU har blitt stor – 4 deler, 28 kapitler. De tre hovedspørsmål for utredningen:
1)      EU-avtalenes omfang og innhold
2)      EU-avtalenes utvikling og drivkrefter
3)      EU-avtalenes konsekvenser for norsk politikk og samfunnsliv

Samlet sett utgjør avtaleverket Norges viktigste utenrikspolitiske avtaleverk. EU-avtalene omfatter forholdet til EU og til de 27 EU statene. Samtidig viser utvalget til de omfattende innenrikspolitiske virkninger av avtalene. Norge er europeisert og langt tettere knyttet til EU enn de fleste er klar over. Utvalget har tatt for seg de avtaler vi er med på – ikke de vi ikke er med på (for eksempel Euro, deler av landbrukspolitikken, deler av fiskeripolitikken, menneskerettighetene, bistandsarbeidet mv.)

Utviklingen i tilknytningen til EU går langs flere akser:

1)      Nye avtaler med EU
2)      Nye land inn i avtalene (geografisk utvidelse)
3)      Nye rettsakter med mer
4)      Tolking og praktisering av eksisterende avtaler
5)      Ensidig norsk tilpasning til EU utenfor avtalene.
EØS avtalen er en "Open endend delegation". Den er dynamisk og det skal den være. 
Det skal fremmes en Stortingsmelding til neste år. Meldingen er nå sendt på høring.
Det har vært lite kunnskap og debatt om EU i Norge. Utvalgets ambisjon har vært å gjøre norsk europadebatt mer kunnskapsorientert og realitetsorientert.

Les mer her (europautredningen.no)

No comments:

Post a Comment