Saturday, April 21, 2012

Discrimination: A woman’s lot

'Although increasing numbers of women and other "outsiders" become partners today, many continue to be locked into the profession's less prestigious specialisms and lower status positions and many leave the profession altogether.'
Hilary Sommerlad
Professor of SocioLegal Studies, Leicester School of Law
 
 
"Despite the number of women entering the legal profession, there remain few at the top and discrimination is rife, but private and public initiatives are addressing the issue. "
Read the article - IBA Global Insight April 2012

Tuesday, April 10, 2012

22.juli - saken.

Psychiatric report 10 April
The two appointed psychiatric experts, Agnar Aspaas and Terje Tørrisen, has been undertaking a second forensic psychiatric examination of the defendant. This report has been handed to the Oslo District Court today, tuesday April 10th at 1100 am. The experts' main conclusion is that the defendant Anders Breivik Behring is not considered psychotic at the time of action 22 July 2011.The Oslo District Court has published a press release, containing the conclusion of the report:
 

PRESSEMELDING

"Sakkyndiges hovedkonklusjon er at tiltalte Anders Behring Breivik vurderes ikke psykotisk på handlingstidspunktet 22. juli 2011. Det innebærer at han er vurdert som tilregnelig på gjerningstiden.

De rettspsykiatriske sakkyndige Terje Tørrissen og Agnar Aspaas har i dag levert sin rettspsykiatriske rapport om tiltalte i terrorsaken på Utøya og i regjeringskvartalet, Anders Behring Breivik, til Oslo tingrett og partene i saken.
Dette er konklusjonen: De sakkyndige finner etter utført rettspsykiatrisk undersøkelse av Anders Behring Breivik f. 130279:

  1. Observanden var ikke psykotisk, bevisstløs eller psykisk utviklingshemmet i høy grad (§ 44) på tiden for de påklagede handlinger.
  2. Observanden har ikke en alvorlig psykisk lidelse med betydelig svekket evne til realistisk vurdering av sitt forhold til omverdenen, og han handlet ikke under en sterk bevissthetsforstyrrelse på tiden for de påklagede handlinger. Observanden er ikke lettere psykisk utviklingshemmet (§ 56 c).
  3. Observanden var ikke psykotisk på tiden for undersøkelsene.
  4. Mandatets punkt 7 utgår da de sakkyndige har konkludert negativt mht tilstander som omfattes av straffeloven § 44.
  5. Det er høy risiko for gjentatte voldelige handlinger.
Rapporten skal nå vurderes av den rettsmedisinske kommisjon. Det forutsettes at kommisjonens vurdering foreligger i god tid før de sakkyndige skal vitne i rettssaken i juni.
Rapportens øvrige innhold er konfidensielt og kan derfor ikke kommenteres.
De sakkyndige har opplyst til retten at deres rapport er utarbeidet på grunnlag av saksdokumenter, egne samtaler, innhentede helseopplysninger og rapport fra tre ukers observasjon i institusjon etter reglene i straffeprosessloven § 167. De sakkyndige har gjennom hele prosessen vurdert motforestillinger og alternative forståelsesmåter. Konklusjonen er avgitt samstemmig."